شهرساز 91

 شهرهای اسلامی     

در شناخت مورفولوژی شهرهای اسلامی یا ساخت اکولوژیک آنها ابتدا باید هر محقق با ایدئولوژی اسلامی آشنا شود؛ زیرا برادری و برابری و تحرک عمودی و افقی ، در هر بخش از زندگی ، باعث تحرک و پویایی جامعه شهری و همیاری مردم در جامعه اسلامی شده است. از طرفی اسلام ، همواره برای حریم زندگی خانوادگی و ارزشهای آن اهمیت قائل بوده است؛ از این اینرو همه دستورات و قوانین به گونه ای برنامه ریزی شهری و ساخت شهرهای اسلامی را تحت تاثیر قرار داده و به مورفولوژی شهرهای اسلامی هویت ویژه ای بخشیده است که با شهرهای نواحی دیگر دنیا متفاوت است. دستورات و قوانین فراگیر اسلام ، در شکل گیری اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی موثر بوده است؛ چنانچه تا قرنها بیشتر فعالیتهای شهرهای اسلامی بر مدار یک مسجد با موقعیت مرکزی انجام می گرفت و مساجد بویژه مسجد جامع به شهرهای اسلامی چهره ای کاملا مشخص می بخشید. این نقش کانونی (مسجد جامع و بازار با محله هایش) همواره منشا تحرکهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در اسلام و نیز روابط نزدیک دانشمندان با طبقه متوسط شهری بوده است. مورفولوژی شهرهای اسلامی همواره از اصول و قوانین اسلامی تاثیر پذیرفته است و شکل یابی شهرها بعد از سال 622 م که آیین حضرت محمد (ص) در مدینه مطرح شد ، شروع می شود.

شهرهای اسلامی مانند شهرهای یونانی و رومی با تاثیر پذیری از چند عامل مهم بوجود آمده اند:

- بعضی از شهرهای اسلامی با طرح و برنامه ریزی قبلی به صورت سکونتگاههای شهری درآمدند؛ مثل شهرهای حیدرآباد ، بغداد و شاه جهان آباد (دهلی)؛

- برخی از شهرهای اسلامی در آغاز به صورت اردوگاههای نظامی و محل استقرار سپاهیان اسلام بودند و بعدها به صورت هسته اصلی شهر درآمدند. مثل بصره؛

- برخی از شهرهای اسلامی با تاثیرپذیری از معتقدات اسلامی ، ساخت و بافت شهرهای قبلی را تکمیل کردند. مانند دمشق و قسطنطنیه.


برچسب‌ها: شهرسازي اسلامی, محمد علی حیدری

+نوشته شده در یکشنبه دوازدهم خرداد 1392ساعت18:28توسط شهرساز 91 | |